Welzijnskwartier

Callaoweg 1
Katwijk

Hulp nodig?
Telefoon: 071 403 33 23

Hoofdcontent

privacy statement

Privacyverklaring en cookiebeleid

Versie: 1 oktober 2020
Stichting Welzijnskwartier, gevestigd te Katwijk, opgericht op 1 januari 2014,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Callaoweg 1
2223 AS Katwijk aan Zee
Tel: 071 403 33 23
E-mail: info@welzijnskwartier.nl
Website: https://www.welzijnskwartier.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: van 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die
Stichting Welzijnskwartier (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt ten behoeve van haar
dienstverlening. De gegevensverwerking is noodzakelijk op basis van een opgedragen publiekrechtelijke taak
vanuit de Gemeente Katwijk.

De te verzamelen en te verwerken gegevens verschillen per doelgroep. Deze doelgroepen zijn: deelnemers van
activiteiten, gebruikers van onze diensten, personeel + stagiairs, sollicitanten, statushouders, vrijwilligers en
mantelzorgers. Wilt u meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, dan kunt u mailen naar
info@welzijnskwartier.nl of bellen naar 071 – 403 33 23.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,
tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u
ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@welzijnskwartier.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Social media
Op diverse social media platforms (zoals Twitter, Facebook, Instagram) laten wij als organisatie zien waar we
allemaal mee bezig zijn. Bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s en video’s. We gaan hier zorgvuldig mee om.
Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor personen schade kunnen ondervinden. Bij inschrijving van onze
activiteiten vragen wij u expliciet akkoord te gaan met het gebruik van foto’s en filmmateriaal. Indien u
gepubliceerde foto’s of filmmateriaal van u verwijderd wilt hebben, neem dan contact met ons op via
info@welzijnskwartier.nl.

Nieuwsbrief
Welzijnskwartier gebruikt uw e-mail adres om u onze nieuwsbrief te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld.
U kunt uw toestemming altijd intrekken door u via de link in de nieuwsbrief af te melden.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Welzijnskwartier bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doeleinden
waarvoor uw gegevens worden verwerkt of om te voldoen aan wettelijke
(bewaar)verplichtingen. Hierbij kunt u denken aan: wanneer u niet meer ingeschreven wilt zijn,
bij overlijden of bijvoorbeeld indien u niet voldoet aan de financiële verplichtingen die
verbonden zijn aan deelname van de activiteiten. Verder kunnen deze gegevens eventueel
langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.


Delen van persoonsgegevens met derden
Welzijnskwartier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welzijnskwartier blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Welzijnskwartier gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen
aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van de browser
verwijderen.

Google Analytics
Welzijnskwartier gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de website verder te
kunnen verbeteren. Hiervoor is een dataverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.
Gegevensuitwisseling met andere Googlediensten is uitgeschakeld en IP-adressen worden geanonimiseerd. Als
u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google
Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer
mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Welzijnskwartier en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Welzijnskwartier een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een andere, door u genoemde organisatie, door te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@welzijnskwartier.nl.

Welzijnskwartier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Welzijnskwartier is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex)klanten,
potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke
gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@welzijnskwartier.nl

Wijzigingen privacyverklaring Welzijnskwartier
WZK behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van die wijzigingen op de hoogte bent. U
kunt de laatste versie van onze privacyverklaring altijd terugvinden op de website.